چگونه متوجه ورژن نسخه اندروید مدرسه فقاهت خود شویم
شماره آخرین ورژن 1/9501 است که مانند تصویر زیر، می‌توانید از ورژن نسخه اندرویدی مدرسه فقاهت خود مطلع شوید.
اگر ورژن نسخه اندرویدی شما مقایرت داشت، برای دریافت آخرین نسخه اینجا کلیک کنید.