درس‌های فقه معاصر
آیت‌الله مکارم شیرازی
حیل شرعی
مرگ مغزی-تلقیح مصنوعی
سقط جنین-قربانی در خارج منا-ضامن بودن طبیب
تشریح اجساد مردگان-پیوند اعضا-کنترل جمعیت
اسکناس-معاملات بانکی
بانکداری اسلامی
پیرامون مسائل مستحدثه

استاد سید منذر حکیم
فقه نظام‌ اجتماعی

استاد محمدتقی شهیدی پور
مکاسب محرمه (کاهش ارزش پول-اوراق نقدیه در دیات-ربای معاوضی)
مکاسب محرمه (کذب-ربا در اوراق نقدی-ربای معاوضی-کاهش ارزش پول)
مکاسب محرمه (احکام غیبت-مستثنیات غیبت-تلذذ جنسی-استمناء-حلق لحیه)
مکاسب محرمه (مجسمه سازی-آلات لهو-قمار-غیبت)
بانکداری اسلامی (حساب قرض الحسنه و جاری-حقیقت قرض-سپرده مدت دار-اخذ سود-ربا)

استاد محمد محمدی قائینی
احکام پزشکی (لمس و نظر بیمار توسط پزشک-حیات نباتی)

استاد محسن فقیهی
مکاسب محرمه

استاد سید احمد خاتمی
آرشيو درس خارج فقه
تغییر جنسیت
فقه رسانه
فقه بیماری‌های مسری (کرونا)

استاد اکبر ترابی شهرضایی(ره)
مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)

استاد علی اکبر سیفی مازندرانی
مسائل مستحدثه (ولایت فقیه)

استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
فقه بیماری‌های مسری (کرونا)

استاد سید صادق محمدی
فقه پزشکی

استاد علی‌اکبر رشاد
مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک (کرونا)

استاد مرتضی ترابی
مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)

استاد محمدجواد ارسطا
فقه حقوق بشر