درس‌های حوزه علمیه قم
استاد محمد یزدی
خارج فقه

استاد مرتضی مقتدایی
خارج فقه

استاد سید محمدجواد
علوی بروجردی
خارج فقه
خارج اصول

استاد علیرضا اعرافی
خارج فقه: کتاب النکاح
فقه روابط اجتماعی
اجتهاد و تقلید
اصول فقه
فقه تربیتی
فقه اقتصاد
تفسیر تربیتی قرآن
فلسفه تربیتی اسلام

استاد احمد عابدی
خارج فقه: کتاب خیارات
خارج فقه: نماز جمعه
خارج فقه: جهاد
خارج اصول1
اوامر
مشتق - اوامر
مقدمات کفایه
خارج اصول2
اصول عملیه
خبر واحد - اصول عملیه
قطع - ظن
تفسیر

استاد محمدجواد
فاضل لنکرانی
خارج فقه
خارج اصول

استاد شیخ محسن اراکی
خارج فقه: فقه نظام اقتصادی
خارج فقه: فقه نظام سیاسی
خارج فقه: فقه شهرسازی
خارج فقه: فقه فرهنگ
خارج اصول

استاد عباسعلی زارعی سبزواری
قواعد فقهیه
خارج فقه
خارج اصول
رجال

استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
خارج اصول
خارج فقه معاصر: فقه بیماری‌های مسری (کرونا)

استاد سید احمد خاتمی
خارج فقه: کتاب صلات (نماز مسافر)
خارج اصول
خارج فقه معاصر
تغییر جنسیت
فقه رسانه
فقه بیماری‌های مسری (کرونا)
تفسیر موضوعی (همدلی و مواسات)

استاد مرتضی ترابی
مسائل مستحدثه (بانکداری اسلامی)
خارج اصول

برای مشاهده درس های حدیثی اینجا را کلیک کنید