درس‌های حوزه علمیه قم

مرحوم استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی
خارج فقه
کتاب صلات - نماز جماعت


استاد مرتضی مقتدایی
خارج فقه
كتاب اجاره / احکام اجاره : معنای لغوی و اصطلاحی اجاره
کتاب زکات / احکام زکات: زکات مال - زکات فطره - جنس زکات - مقدار - مهلت
کتاب جهاد / أحكام البغاة: جهاد دفاعی - جواز قتل - جواز دفع
کتاب زکات
کتاب زکات: موارد تعلق زکات - انعام ثلاثه
کتاب ولایت فقیه: ضرورت تشکیل حکومت - رهبر و مردم
کتاب زکات: ادله وجوب - شرایط وجوب
کتاب ولایت فقیه: معانی ولایت - ادله ولایت فقیه - شرایط ولی فقیه
کتاب خمس: استطاعت - مال مخلوط به حرام - انفال
کتاب خمس: غنیمت - معدن - زمین مفتوحه - گنج - موونه
کتاب امر به معروف و نهی از منکر: اقسام - کیفیت وجوب
کتاب دیات و کتاب حجر: عناوین دیه - اقسام ولاء
کتاب دیات: عناوین و مقادیر دیه - موجبات ضمان دیه
کتاب قصاص: قصاص حامل - قصاص طرف - مستثنیات قصاص
کتاب حدود و قصاص: موجب قصاص - شرایط قصاص
کتاب حدود: حد محارب و حد سارق
کتاب حدود
کتاب شهادات - کتاب حدود
کتاب قضاء - کتاب شهادات
کتاب قضا
کتاب قضا

استاد مرتضی مقتدایی
مهدویت
اعتقاد به ظهور امام زمان (عج)

استاد مرتضی مقتدایی
اخلاق
گناهان کبیره


استاد سید محمدجواد
علوی بروجردی
خارج فقه
کتاب الحج
کتاب الحج
کتاب الحج: إقرار بوجوب الحج - الإستئجار الواجب
کتاب الحج: حج الکافر و المرتد - إذن الزوج
کتاب الحج: شرائط الوجوب حجة الإسلام - الإستطاعة
کتاب الحج: شرائط الوجوب حجة الإسلام - الإستطاعة
کتاب الحج: شرائط الوجوب حجة الإسلام - الإستطاعة
کتاب الحج: شرائط الوجوب حجة الإسلام - الإستطاعة

استاد سید محمدجواد
علوی بروجردی
خارج اصول
أصول العملیة
أصول العملیة
أصول العملیة - إستصحاب الزمان - أصل المثبت
أصول العملیة - أدلة الإستصحاب
أصول العملیة - الإستصحاب - أرکان و شرائط الإستصحاب
أصول العملیة - الإستصحاب
أصول العملیة - أقل و أکثر
أصول العملیة - أصالة الإحتیاط - أصالة عدم التذکیة

>
استاد علیرضا اعرافی
خارج فقه
کتاب النکاح
کتاب النکاح
کتاب النکاح
>
استاد علیرضا اعرافی
فقه روابط اجتماعی
شبکه‌هاى اجتماعى و پیام‌رسان‌ها
شبکه‌هاى اجتماعى و پیام‌رسان‌ها
حب و بغض
حسن و سوء ظن - أصالة الصحة
>
استاد علیرضا اعرافی
خارج اصول
اصول فقه
اصول فقه
اصول فقه
>
استاد علیرضا اعرافی
آرشیو درس ها
اجتهاد و تقلید
فقه تربیتی
فقه اقتصاد
تفسیر تربیتی قرآن
فلسفه تربیتی اسلام


استاد احمد عابدی
خارج فقه
مکاسب- احکام قبض
کتاب خیارات: خیار متصل و غیر متصل - ملکیت در زمان خیار - نقد و نسیه
کتاب خیارات: خیار شرط - احکام شرط صحیح - انتقال حق خیار
کتاب خیارات: اختلاف در عیب - ارش - خیار اشتراط
کتاب خیارات: خیار عیب - أصالة السلامة مبیع - فسخ و ارش - مسقطات
کتاب خیارات

استاد احمد عابدی
خارج فقه
مسائل مستحدثه قضا - قانون تجارت
نماز جمعه
نماز جمعه: وجوب تعیینی یا تخییری - ادله حرمت - وقت نماز جمعه
جهاد

استاد احمد عابدی
خارج اصول
نواهی - اجتماع امر و نهی
نواهی - اجتماع امر و نهی
اوامر
مشتق - اوامر
مقدمات کفایه

استاد احمد عابدی
خارج اصول
تنبیهات استصحاب
اصول عملیه
خبر واحد - اصول عملیه
قطع- ظن

استاد احمد عابدی
تفسیر
مجمع البیان - سوره آل عمران
مجمع البیان - سوره بقره و سوره آل عمران
مجمع البیان - سوره حمد و سوره بقره

استاد احمد عابدی
اخلاق
اخلاق


محمدجواد فاضل‌لنکرانی
خارج فقه
کتاب الحج

محمدجواد فاضل‌لنکرانی
خارج اصول
أصل استصحاب


استاد شیخ محسن اراکی
خارج فقه
کتاب صلات
فقه نظام اقتصادی
فقه نظام سیاسی
فقه فرهنگ

استاد شیخ محسن اراکی
خارج اصول
خارج اصول


استاد عباسعلی زارعی سبزواری
خارج فقه (قواعد فقهیه)
قواعد فقهیه
قواعد عامه: قاعده تقيه
قواعد فقهیه
قاعده فراغ و تجاوز
قواعد فقهیه
قواعد فقهیه
قواعد فقهیه

استاد عباسعلی زارعی سبزواری
خارج فقه
کتاب الحج
کتاب الحج
کتاب الحج
کتاب الحج
کتاب الحج

استاد عباسعلی زارعی سبزواری
خارج اصول
عام و خاص
عام و خاص
عام و خاص
مجمل و مبین - مفاهیم
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول
خارج اصول

استاد عباسعلی زارعی سبزواری
رجال
رجال
رجال
رجال
رجال
رجال
رجال
رجال


استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
خارج فقه
کتاب صلات: نماز مسافر
کتاب صلات: نماز مسافر

استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
فقه معاصر
مالکیت معنوی
فقه معاصر
فقه بیماری‌های مسری (کرونا)

استاد میرزا محمدحسین احمدی فقیه یزدی
خارج اصول
بحث الفاظ
مقدمه اصول - بحث الفاظ
مقدمه اصول - بحث الفاظ


استاد سید احمد خاتمی
خارج فقه
کتاب بیع: معاطات
کتاب بیع: تقسیم ابواب فقه
کتاب صلات (نماز مسافر)

استاد سید احمد خاتمی
خارج اصول
نواهی - ماده و صيغه نهي
اوامر - مقدمه واجب
مبحث الفاظ - اوامر

استاد سید احمد خاتمی
فقه معاصر
غصب
حقوق معنوی
فقه کاربردی
احکام رادیو و تلویزیون
تغییر جنسیت
فقه بیماری‌های مسری (کرونا)

استاد سید احمد خاتمی
تفسیر
سوره حجر
سوره رعد - ابراهیم
تفسیر موضوعی (همدلی و مواسات)

استاد سید احمد خاتمی
رجال
رجال

استاد سید احمد خاتمی
نهج‌البلاغه
حکمت اول
حکمت اول


استاد احمد فرخ‌فال
خارج فقه
ولاية الفقيه: حدود ولاية الفقيه
ولاية الفقيه: حدود ولاية الفقيه

استاد احمد فرخ‌فال
خارج اصول
الفاظ: الصحيح و الأعم
الفاظ: الصحيح و الأعم


استاد مرتضی ترابی
خارج فقه
کتاب طهارت: احكام آب راکد
کتاب طهارت: انواع آبها

استاد مرتضی ترابی
فقه معاصر
پول و بانکداری
پول و بانکداری
مشروعیت عقد شرکت - انواع بانک

استاد مرتضی ترابی
فقه معاصر
تعریف پول - ماهیت پول

استاد مرتضی ترابی
خارج اصول
بحث اقتضاء
اوامر - تعبدی و توصلی - اجزا
مقدمات علم اصول


مرحوم استاد محمد یزدی (ره)
خارج فقه
کتاب ولایت فقیه
کتاب طلاق: نفقه - اقسام طلاق - انواع عده
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
خارج فقه
کتاب حدود: حد زنا - لواط - سحق - قذف
کتاب حدود: محارب - تروریست - حد زانی و زانیه - شهادت
خارج فقه

برای مشاهده درس های حدیثی اینجا را کلیک کنید