درس‌های بزرگان معاصر
امام‌خمینی(ره)
آرشيو درس خارج فقه

آیت‌الله سید ابوالقاسم خوئی(ره)
آرشيو درس خارج فقه

آیت‌الله محمدتقی بهجت(ره)
آرشيو درس خارج فقه
آرشيو درس خارج اصول

آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی(ره)
آرشيو درس خارج فقه

مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی(ره)
آرشيو درس خارج اصول

استاد مجتبی تهرانی(ره)
آرشیو درس خارج فقه
آرشیو درس خارج اصول
آرشیو درس اخلاق

استاد سید محمود هاشمی شاهرودی(ره)
آرشيو درس خارج فقه
آرشیو درس خارج اصول

استاد مسلم ملکوتی(ره)
آرشيو درس خارج فقه
استاد سید محمدمهدی موسوی خلخالی(ره)
آرشيو درس خارج اصول