درس‌های حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها
استاد حسین مظاهری (اصفهان)
آرشیو درس خارج فقه
آرشیو درس اخلاق
آرشیو درس خارج اصول

استاد سیدمحمدعلی
موسوی جزایری (اهواز)
آرشیو درس خارج فقه
آرشیو درس خارج اصول

استاد محمد محمدی ری‌شهری
(شهر ری)
آرشیو درس خارج فقه
آرشیو درس تفسیر قرآن

استاد علی‌اکبر رشاد
آرشیو درس اصول
آرشیو درس فقه
خارج فقه: مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک
آرشیو درس اخلاق
آرشیو درس فقه حکومت
آرشیو درس فلسفه اصول
آرشیو درس منطق فهم قرآن
آرشیو درس فلسفه فرهنگ