آرشیو سال 93-92 درس علم الأبدان استاد سید حسن ضیائی
آرشیو سال 93-92 درس علم الأبدان
استاد سید حسن ضیائی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
علل و اقسام ...92/08/01
کم خوني92/07/30
کم خوني 92/07/29
خون و کم خوني92/07/28
مغز و عمليات ...92/07/27
کم خوني92/07/22
حرمت خوردن ...92/07/21
دارچين و گوش...92/07/20
داروي مرکبه ...92/07/17
خواص فلفل92/07/16
خواص دارچين ...92/07/15
داروهاي مرکبه92/07/13
داروي مرکبه ...92/07/10
داروهاي مرکبه92/07/09
آب آشاميدني ...92/07/08
آب آشاميدني ...92/07/07
فوائد عسل و ...92/07/06
فوائد عسل و ...92/07/03
خواص نيشکر92/07/02
باقلا و خرما92/07/01