آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
استاد محمد یزدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اقسام طلاق 96/09/21
شهادت عدلين د... 96/09/20
شهادت عدلين د... 96/09/19
شهادت عدلين د... 96/09/18
صيغه ي طلاق 96/09/14
صيغه ي طلاق 96/09/13
صيغه ي طلاق 96/09/12
تعليق انشاء د... 96/09/11
شرايط مطلّقه 96/09/07
شرايط مطلَّقه 96/09/04
شرايط مُطَلَّ... 96/08/30
شرايط طلاق 96/08/09
عدم تحقق طلاق... 96/08/08
شرايط طلاق ده... 96/08/07
شرايط طلاق ده... 96/08/06
شرايط طلاق ده... 96/08/02
شرايط طلاق ده... 96/08/01
شرايط طلاق ده... 96/07/29
طلاق صبي و نا... 96/07/25
طلاق در لغت و... 96/07/23
انفاق بر اقار... 96/07/22
فروعات مسأله ... 96/07/21
نفقه ي اقارب 96/07/18
نفقه بر اقارب 96/07/17
انفاق بر اقارب 96/07/16
نفقه ي قرابت 96/07/15
ملكيت زوجه نس... 96/06/20
نفقه ي زوجه 96/06/19
نفقه ي زوجه 96/06/14
نفقه ي زوجه 96/06/13
نفقه ي حامله ... 96/06/12
نفقه ي مطلقه ... 96/06/11