آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
استاد محمد یزدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
طلاق صبي و نا... 96/07/25
طلاق در لغت و... 96/07/23
انفاق بر اقار... 96/07/22
فروعات مسأله ... 96/07/21
نفقه ي اقارب 96/07/18
نفقه بر اقارب 96/07/17
انفاق بر اقارب 96/07/16
نفقه ي قرابت 96/07/15
ملكيت زوجه نس... 96/06/20
نفقه ي زوجه 96/06/19
نفقه ي زوجه 96/06/14
نفقه ي زوجه 96/06/13
نفقه ي حامله ... 96/06/12
نفقه ي مطلقه ... 96/06/11