آرشیو سال 92-91 درس تفسیر حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 92-91 درس تفسیر
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
آيه 82/يس92/05/17
تفسير سوره ...92/05/16
تفسير سوره ...92/05/15
آيه 71 تا 73/يس92/05/14
آيه 69 و 70/يس92/05/13
آيه 69 تا 73/يس92/05/12
آيه 66 تا 68/يس92/05/10
آيه 63 و 64/يس92/05/09
آيه 59 تا 64/يس92/05/08
آيه 55/يس92/05/07
آيه 48 تا 51/يس92/05/06
آيه 45 و 46/يس92/05/05
تفسير سوره ...92/05/03
آيه 38 و 39/يس92/05/02
آيه 37 تا 39/يس92/05/01
تفسير سوره ...92/04/31
آيه 29 تا 35/يس92/04/30
آيه 25 تا 27/يس92/04/29
آيه 18 تا 27/يس92/04/27
آيه 13 تا 17/يس92/04/26
آيه 12/يس92/04/25
آيه 11 و 12/يس92/04/24
آيه 9 و 10/يس92/04/23
آيه6و7/يس92/04/22
آيه 1 تا 3/يس92/04/20
آيه1/يس92/04/19