آرشیو سال 89-88 درس تفسیر حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 89-88 درس تفسیر
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت