آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
استاد محمد تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
96/12/16
96/11/25
96/11/18
96/11/09
96/11/04
96/10/27
96/10/20
96/10/13
96/10/06
96/09/29
96/09/08
مسأله يازدهم/... 96/09/05
مسأله دهم و ي... 96/09/04
96/08/10
مسأله 6 و 7 و... 96/08/09
اعتبار ظنّ به... 96/08/08
اعتبار ظنّ به... 96/08/07
مسأله سوم و چ... 96/08/06
96/08/03
طرق اثبات دخو... 96/08/01
طرق اثبات دخو... 96/07/30
طرق اثبات دخو... 96/07/29
96/07/26
طرق اثبات دخو... 96/07/25
طرق اثبات دخو... 96/07/23
حكم ظنّ به دخ... 96/07/22
96/07/19
كراهت نافله م... 96/07/18
بررسي كراهت ن... 96/07/17
بررسي كراهت ن... 96/07/16
كراهت نافله م... 96/07/15
عمل جاهل مقصر... 96/06/27
وجوب تأخير نم... 96/06/26
تأخير نماز بر... 96/06/25
وقت نماز شب /... 96/06/22
وقت نماز شب /... 96/06/21
وقت نافله شب ... 96/06/20
وقت /اوقات /ك... 96/06/19