آرشیو سال 95-94 درس حرکت و زمان تطبیقی استاد علی رضایی‌طهرانی
آرشیو سال 95-94 درس حرکت و زمان تطبیقی
استاد علی رضایی‌طهرانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت