آرشیو سال 91-90 درس تفسیر قرآن - سوره حمد
استاد محمدی ری شهری
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت