آرشیو سال 94_93 درس منطق فهم قرآن استاد رشاد
آرشیو سال 94_93 درس منطق فهم قرآن
استاد رشاد
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مبادي فطرت‌ن...93/07/23
مبادي فطرت‌ن...93/07/02