درس‌های سایر مدارس قم
استاد سیداحمد مددی
خارج فقه: کتاب البیع (معاطات-بیع فضولی)
خارج فقه: کتاب البیع (الفاظ بیع-معاطات)
خارج فقه: مکاسب محرمه (خرید و فروش زکات)

استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
خارج فقه: کتاب مکاسب (شروط متعاقدین-عقل-قصد-اختیار-اکراه)
خارج فقه: کتاب امر به معروف و نهی از منکر (مراتب امر و نهی-ترتیب بین مراتب-ادله وجوب دفع منکر)
خارج فقه: کتاب امر به معروف و نهی از منکر (شرایط امر و نهی:عدالت-بلوغ-مراتب امر به معروف)
خارج فقه: کتاب امر به معروف و نهی از منکر (شرایط امر و نهی: علم-احتمال تاثیر-اصرار عاصی-عدم ضرر)
خارج فقه: کتاب امر به معروف و نهی از منکر (تعریف -ادله وجوب-وجوب عینی یا کفایی بودن)
خارج فقه: کتاب امر به معروف و نهی از منکر (تعریف -ادله وجوب-وجوب عینی یا کفایی بودن)
آرشیو درس خارج اصول

استاد محمدتقی شهیدی پور
خارج فقه: کتاب الصلاة (مکروهات لباس مصلی-مکان مصلی-غصبی نبودن-قار و غیر قار بودن)
خارج فقه: کتاب الصلاة (شرایط لباس مصلی: اباحه-میته نبودن- غیرماکول اللحم-طلا و حریر خالص نبودن)
خارج فقه: کتاب الصلاة (اوقات نوافل-احکام قبله-ستر و ساتر-نظر به اجنبیه)
خارج فقه: کتاب الصلاة (نماز جمعه-ادله وجوب-نوافل یومیه-نماز غفیله-اوقات نماز های یومیه)
خارج فقه: کتاب حج (حلق و تقصیر-طواف نساء-مبیت در منی-رمی جمار-وجوب فوریت حج)
خارج فقه: مکاسب محرمه (کاهش ارزش پول-اوراق نقدیه در دیات-ربای معاوضی)
خارج فقه: مکاسب محرمه (کذب-ربا در اوراق نقدی-ربای معاوضی-کاهش ارزش پول)
خارج فقه: مکاسب محرمه (احکام غیبت-مستثنیات غیبت-تلذذ جنسی-استمناء-حلق لحیه)
خارج فقه: مکاسب محرمه (مجسمه سازی-آلات لهو-قمار-غیبت)
آرشیو درس خارج اصول
خارج فقه: بانکداری اسلامی (حساب قرض الحسنه و جاری-حقیقت قرض-سپرده مدت دار-اخذ سود-ربا)
درس قواعد فقهیه-قاعده‌ی الزام

استاد مهدی گنجی
خارج فقه: کتاب صلات (اوقات نماز های یویمیه)
خارج فقه: کتاب طهارت و صلات (تیمم-نواقض تیمم-نماز جمعه-اوقات نماز های یویمیه)
خارج فقه: کتاب طهارت (تکفین میت-نماز میت-تدفین میت-اغسال مستحبی)
خارج فقه: کتاب طهارت (غسل میت-شرایط مغسّل-غسل شهید-غسل واجب القتل-کیفیت غسل میت)
آرشیو درس خارج اصول

استاد محمد محمدی قائینی
خارج فقه: کتاب قصاص (موجبات قصاص-ملاک عمد و خطا-مراتب تسبیب)
خارج فقه: کتاب قصاص (شروط قصاص-دیه مرتد-طرق اثبات قتل-قسامه-احکام قصاص)
خارج فقه: کتاب القضا (حقیقت القضا-احکام القضا-احکام القاضی-اقسام القاضی)
خارج فقه: احکام پزشکی (لمس و نظر بیمار توسط پزشک-حیات نباتی)
آرشیو درس خارج اصول

استاد سیدمحمد‌جواد شبیری
خارج فقه: کتاب طلاق (عده وفات-حجیت قول زن در عده-قول مرد در طلاق-عده زن بدون رحم)
خارج فقه:کتاب طلاق (مطلقه رجعیه-زوجیت حقیقی یا حکمی)
خارج فقه:کتاب العدد (آیات عده-حجیت قول زن)
آرشیو درس خارج فقه
آرشیو درس خارج اصول

استاد سیدمحمود مددی
آرشیو درس خارج اصول

استاد عبدالکریم فرحانی
آرشیو درس خارج اصول

استاد حسین شوپایی
آرشیو درس خارج اصول