آرشیو سال 95-94 درس خارج اصول آیت‌الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی
آرشیو سال 95-94 درس خارج اصول
آیت‌الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
تنبيهات اقل و ...94/12/09
دوران امر بين ا...94/11/06
تنبيه سوم/ اق...94/11/05
تنبيه دوم/ اقل...94/11/04
تنبيه دوم/ اقل...94/10/02
تنبيه دوم/ اقل...94/10/01
تنبيه دوم/ اقل...94/09/30
تنبيه اول/ اقل ...94/09/03
تنبيه اول/ اقل ...94/09/01
تنبيه اول/ اقل ...94/08/30
تنبيه اول/ اقل ...94/08/27
تنبيه اول/ اقل ...94/08/26
تنبيه اول/ اقل ...94/08/25
تنبيه اول/ اقل ...94/08/24
قسم سوم/ ا...94/07/15
صورت سوم/ ...94/07/14
صورت سوم/ ...94/07/13
دوران امر بين ...94/07/07
صورت سوم/ ...94/07/06
صورت سوم/ ...94/07/05
صورت دوم/ ق...94/07/01
صورت دوم/ ق...94/06/31
قسم سوم/ ا...94/06/28
قسم سوم/ ا...94/06/24
اقل و اكثر عق...94/06/22
اقل و اكثر عق...94/06/21