آرشیو سال جاری درس مبانی حکمت متعالیه استاد فیاضی
آرشیو سال جاری درس مبانی حکمت متعالیه
استاد فیاضی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
دهمين شبهه ...94/10/23
رد شبهه نهم ا...94/10/16
شبهه هشتم ...94/10/09
شبهه هفتم بر...94/10/02
ششمين شبه...94/09/04
پنجمين شبهه...94/08/27
دليل سوم وچ...94/08/20
94/08/13
اشکال اول به ا...94/07/15
اشکال پنجم بر...94/07/08
بيان اشکالاتي...94/07/01