آرشیو سال 93-92 درس مبانی حکمت متعالیه استاد فیاضی
آرشیو سال 93-92 درس مبانی حکمت متعالیه
استاد فیاضی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
تقرير صحيح از ...93/03/07
سي و نهمين ...93/02/10
سي و هشتم...93/02/03
سي و هفتم...93/01/27
سي و ششم...93/01/20
سي و پنجمي...92/12/21
سي و چهارم...92/12/14
سي و دومين ...92/12/07
سي يکمين د...92/11/30
سي ام?ن دل...92/11/23
بيست و نهم...92/11/16
بيست و هش...92/11/09
بيست و هفتم...92/11/02
بيست و شش...92/10/25
هجدهمين دل...92/07/03