آرشیو سال 97-96 درس اصول
استاد حمید درایتی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
وضع، دلالات، ... 96/07/16
وضع، دلالات، ... 96/07/15
وضع، دلالات، ... 96/06/28
وضع، دلالات ،... 96/06/27
وضع، دلالات، ... 96/06/26
مباحث وضع، دل... 96/06/25
وضع، تاثير قر... 96/06/22
وضع، دلالات، ... 96/06/21
وضع، مسالك در... 96/06/20
وضع، دلالات ،... 96/06/19