آرشیو سال 90-89 درس اخلاق آیت‌الله تهرانی
آرشیو سال 90-89 درس اخلاق
آیت‌الله تهرانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
دعا 90/06/05
دعا 90/06/04
دعا 90/06/03
دعا 90/06/02
دعا 90/06/01
دعا90/05/31
دعا90/05/30
دعا 90/05/29
دعا90/05/28
دعا90/05/27
دعا 90/05/26
دعا90/05/25
دعا 90/05/24
دعا90/05/23
دعا90/05/22
دعا90/05/21
دعا90/05/20
دعا90/05/19
دعا90/05/18
دعا90/05/17
دعا90/05/16
دعا90/05/15
دعا90/05/14
دعا90/05/13
دعا90/05/12
دعا90/05/11
دعا90/05/10
حياء در بعد تر...90/03/11
حياء در بعد تر...90/03/04
حياء در بعد تر...90/02/28
حياء در بعد تر...90/02/21
حياء در بعد تر...90/02/14
حياء در بعد تر...90/02/07
حياء در بعد تر...90/01/29
حياء در بعد تر...90/01/28
حياء در بعد تر...90/01/27
حياء در بعد تر...90/01/26
حياء در بعد تر...90/01/25
تربيت در محيط...89/12/18
تربيت در محيط...89/12/11
تربيت در محيط...89/12/04
تربيت در محيط...89/11/27
تربيت در محيط...89/10/29
تربيت در محيط...89/10/22
تربيت در محيط...89/10/15
تربيت در محيط...89/09/10
تربيت در محيط...89/09/03
تربيت در محيط...89/08/26
تربيت در محيط...89/08/19
تربيت در محيط...89/08/12
تربيت در محيط...89/08/05
تربيت در محيط...89/07/28
تربيت در محيط...89/07/21
تربيت در محيط...89/07/14
تربيت در محيط...89/07/07