آرشیو سال 96-95 درس علم الأبدان استاد عباس تبریزیان
آرشیو سال 96-95 درس علم الأبدان
استاد عباس تبریزیان
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
ادامه بحث ف...95/08/18
ادامه بحث حج...95/08/17
توصيه هاي بع...95/08/16
ادامه بحث حج...95/08/15
ادامه بحث شر...95/08/12
ادامه بحث حج...95/08/11
ادامه بحث حج...95/08/10
ادامه بحث حج...95/08/09
ادامه بحث حج...95/08/08
ادامه بحث حج...95/08/04
ادامه بحث حج...95/08/03
ادامه بحث حج...95/08/02
ادامه بحث حج...95/08/01
ادامه بحث حج...95/07/28
ادامه بحث حج...95/07/07
ادامه بحث حج...95/07/06
ادامه بحث حج...95/07/05
ادامه بحث غل...95/07/04
ابرده – بروده –...95/07/03
ادامه بحث ريح...95/06/29
ادامه بحث ريح...95/06/28
ادامه بحث ريح...95/06/27
ريح(يكي از ط...95/06/24