آرشیو سال 96-95 درس کلام
استاد طبسی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت