آرشیو سال 94-93 درس کلام
استاد طبسی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت