آرشیو سال 92-91 درس کلام
استاد طبسی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت