آرشیو سال 91-90 درس کلام
استاد طبسی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت