آرشیو سال 90-89 درس کلام
استاد طبسی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت