آرشیو سال 95-94 درس شبهات وهابیت حضرت آیت الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 95-94 درس شبهات وهابیت
حضرت آیت الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مراقد و قبور ا...95/05/07
زيارت قبور و ...95/05/06
بدعت در لغت ...95/05/05
ماهيّت عبادت95/05/04
مراحل توحيد95/05/03
تاريخچه ي وها...95/05/02