آرشیو سال 91 درس رجال استاد محمد جواد شبیری زنجانی
آرشیو سال 91 درس رجال
استاد محمد جواد شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
معرفي فهرس...جلسه 9
معرفي رجال ...جلسه 8
رجال شيخجلسه 7
کتب رجالي و ...جلسه 6
معرفي رجال ...جلسه 5
دسته بندي م...جلسه 4
تعريف حديث، ...جلسه 2
فهرست بحث ...جلسه 1