آرشیو سال 97-96 درس خارج اصول استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
آرشیو سال 97-96 درس خارج اصول
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
خلاصه مباحث96/08/07
96/08/06
خلاصه مباحث96/08/03
خلاصه مباحث96/08/02
خلاصه مباحث96/08/01
خلاصه مباحث96/07/30
خلاصه مباحث96/07/29
خلاصه مباحث96/07/26
خلاصه مباحث96/07/25
خلاصه مباحث96/07/23
خلاصه مباحث96/07/22
خلاصه مباحث96/07/19
خلاصه مباحث96/07/18
خلاصه مباحث96/07/17
خلاصه مباحث96/07/16
جريان اصل برا...96/07/15