آرشیو سال 95-94 درس خارج اصول استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
آرشیو سال 95-94 درس خارج اصول
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت