آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
آيه 228 سوره ... 96/09/26
96/08/09
96/08/08
96/08/07
96/08/06
96/08/03
96/08/02
96/08/01
96/07/30
96/07/29
96/07/26
96/07/23
خلاصه بحث جلس... 96/07/22
96/07/19
خلاصه بحث جلس... 96/07/18
خلاصه بحث جلس... 96/07/17
چكيده بحث ديروز 96/07/16
مرور گذشته 96/07/15