آرشیو سال 95-94 درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
آرشیو سال 95-94 درس خارج فقه
استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت