آرشیو سال 89-88 درس کلام جدید - بررسی و نقد دیدگاه فاعلیت در وحی استاد ربانی
آرشیو سال 89-88 درس کلام جدید - بررسی و نقد دیدگاه فاعلیت در وحی
استاد ربانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت