آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
استاد سید کاظم مصطفوی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اما العجب عجب... 96/08/29
تفسير آيه 119... 96/08/10
بحث تكميلي رياء 96/08/09
تحقيق در نظر ... 96/08/08
تحقيق در ضميم... 96/08/07
بحث در مورد ا... 96/08/06
تفسير آيه 119... 96/08/03
تحقيق در اشتر... 96/08/02
شرط سيزدهم اخ... 96/08/01
مسئله 28 مربو... 96/07/30
مسئله بيست و ... 96/07/29
تفسير آيه 119... 96/07/26
روايتي كه است... 96/07/25
تحقيق در وجوه... 96/07/23
تحقيق در وجوه... 96/07/22
تفسير آيه 119... 96/07/19
نيت در وضو و ... 96/07/18
بحث در نيت در... 96/07/17
كيفيت نيت در ... 96/07/16
كيفيت نيت 96/07/15
تحقيق درباره ... 96/06/28
ادله وجوب نيت... 96/06/27
اثبات لزوم ني... 96/06/26
وجوب نيت در وضو 96/06/25
تفسير آيه 102... 96/06/22
بحث تكميلي در... 96/06/21
شرط دوازدهم نيت 96/06/20
تتمه بحث موالات 96/06/19
تفسير آيه 100... 96/06/15