آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
استاد مقتدایی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
ولايت فقيه (ض... 96/07/25
ولايت فقيه (ض... 96/07/23
ولايت فقيه (ض... 96/07/22
ولايت فقيه (ض... 96/07/19
ولايت فقيه (ض... 96/07/18
ولايت فقيه (ض... 96/07/17
ولايت فقيه (ض... 96/07/16
ولايت فقيه (ض... 96/07/15
ولايت فقيه (ض... 96/06/22
ولايت فقيه (ض... 96/06/21
ولايت فقيه (ض... 96/06/19
ولايت فقيه (ب... 96/06/15
ولايت فقيه (ب... 96/06/14
ولايت فقيه (ا... 96/06/13
ولايت فقيه (م... 96/06/12