آرشیو سال 93-92 درس خارج اصول استاد اشرفی
آرشیو سال 93-92 درس خارج اصول
استاد اشرفی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
دلالت امر بر مر...93/03/13
مرة و تکرار/ اوامر93/03/12
دوران امر بين ...93/03/10
دوران امر بين ...93/03/07
مقتضي اصل ...93/03/05
مقتضاي اصل ...93/03/03
مقتضاي اصل ...93/02/31
متمم جعل/ اوا...93/02/30
جمع بندي مطا...93/02/28
اخذ ساير وجو...93/02/27
راهکار استاد ...93/02/24
اشکال استاد ...93/02/22
نسبت بين اط...93/02/21
انقسامات حک...93/02/20
دفع اشکال اخ...93/02/17
پاسخ استاد خ...93/02/16
راه حل استاد ...93/02/15
اشکال استاد ...93/02/14
مشکل اخذ ق...93/02/10
اشکال محقق ...93/02/09
شک در توصل...93/02/08
توصلي به معنا...93/02/07
توصلي به معنا...93/02/06
مرحله دوم بح...93/02/03
تعبدي و توصلي93/02/02
واجب تعبدي و...93/02/01
تعبديت و توص...93/01/30
جمل خبريه93/01/27
اشکالات کلام ...93/01/26
نظرات در صيغ ...93/01/25
صيغ امر 93/01/24
صيغه امر 93/01/23
معناي امر بين ...93/01/20
رد نظريه مرحو...93/01/19
بررسي کلام م...93/01/18
بررسي کلام م...93/01/17
طلب و اراده 92/12/21
تفاوت طلب و ا...92/12/20
پاسخ برهان ...92/12/19
دلائل اشاعره ...92/12/18
کلام نفسي 92/12/17
کلام نفسي/ ا...92/12/14
کلام نفساني/...92/12/13
اشکال بر مبنا...92/12/12
حقيقت وضع د...92/12/11
حقيقت وضع 92/12/10
طلب و اراده در...92/12/07
طلب و اراده 92/12/06
فرق بين طلب ...92/12/05
مفاد امر 92/12/04
ادله امر بر وجوب92/12/03
ماده امر92/11/30
اوامر92/11/29
خلط بين مسا...92/11/28
توضيح معناي ...92/11/27
اشکال و جواب...92/11/26
کلام در بساط...92/11/21
مشتق مرکب ا...92/11/19
نظريه بساطت ...92/11/16
تمسک به آيه ...92/11/15
دليل قائلين به...92/11/14
دلائل قول وضع...92/11/13
دلائل قول وضع...92/11/12
نظر محقق نائ...92/11/09
دليل اقوال در ...92/11/07
در جريان اصل ...92/11/06
جريان اصل عم...92/11/05
مبدا اشتقاق/ ...92/11/02
محل نزاع در م...92/11/01
جريان نزاع در ا...92/10/30
تحرير محل نزا...92/10/25
معاني بطون ...92/10/24
در عدم استحا...92/10/23
استعمال لفظ ...92/10/22
استعمال لفظ ...92/10/21
اشتراک لفظي 92/10/18
تذييل در بحث ...92/10/17
جمع بندي بح...92/10/16
اشکال در تم...92/09/27
بررسي دليل ...92/09/26
صحيح و اعم 92/09/25
ثمره قول صح...92/09/24
بررسي ثمرات ...92/09/23
ثمرات قول صح...92/09/20
ثمرات قول به ...92/09/19
تصوير جامع به ...92/09/18
نظر محقق قم...92/09/17
اشکال استاد ...92/09/16
ضابطه مرحوم ...92/09/13
اشکال ميرزاي...92/09/12
تصوير قدر جام...92/09/11
صحيح و اعم/ ا...92/09/10
صحيح و اعم/ ا...92/09/09
حقيقت شرع...92/09/06
حقيقت شرع...92/09/05
اطراد/ الفاظ/ م...92/09/04
صحت سلب/ ا...92/09/03
علامت دوم ت...92/09/02
علائم شناخت...92/08/29
دومين علامت ...92/08/06
علامات حقيق...92/08/05
حقيقت و مجاز...92/08/04
معاني حقيقي...92/08/01
حقيقت و مجاز 92/07/30
دلالت الفاظ بر ...92/07/29
بررسي اشکا...92/07/28
انواع دلالات ال...92/07/27
نظر استاد خو...92/07/23
فرق خبر و ان...92/07/22
فرق بين جمله...92/07/20
فرق بين خبر و...92/07/17
فرق بين خبر و...92/07/16
حقيقت شرع...92/07/15
نظر استاد خو...92/07/13
نظر استاد خو...92/07/10
فرمايش استاد...92/07/09
نظر استاد امام...92/07/07
تتمه فرمايش ...92/07/06
نظر محقق اص...92/07/03
نظر آقا ضياء‌ ع...92/07/02
فرمايش محق...92/07/01
معناي حرفي ...92/06/31
نظر محقق نائ...92/06/30
معاني حرفي/...92/06/27
معناي حرفي/...92/06/25
وضع الفاظ 92/06/24
فهرستي از م...92/06/23
نياز به علم اصول92/06/20
رد ادعاي اخبار...92/06/19
نياز به علم اصول92/06/18
تعريف علم اصول92/06/17
مسائل کاربرد...92/06/16