آرشیو سال 90-89 درس خارج اصول استاد اشرفی
آرشیو سال 90-89 درس خارج اصول
استاد اشرفی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
عدم اعتبار ات...90/03/25
صور سه گانه ...90/03/24
پاسخ اشکال ...90/03/23
دو مورد نقض ...90/03/22
بیان آخوند در ا...90/03/21
شبهه آخوند د...90/03/18
نظر آخوند در ا...90/03/17
استصحاب عد...90/03/11
استصحاب در ...90/03/10
اقسام متصوره...90/03/09
تنبیه دهم کفایة 90/03/08
ایراد مرحوم آخ...90/03/07
استصحاب شر...90/03/04
فرمایشات صا...90/03/02
فرق محقق خر...90/03/01
تذییلات اصل م...90/02/31
موارد جریان ا...90/02/28
بعض فروع فقه...90/02/27
حکم ملاقی با ...90/02/26
سخن در بعض...90/02/25
مستثنیات اص...90/02/24
مستثنیات اص...90/02/21
عدم حجیت ا...90/02/20
تحقیق فرق ب...90/02/19
نظر محقق نائ...90/02/18
فرق بین امارا...90/02/14
تحقیق استصح...90/02/13
استصحاب تعل...90/02/12
استصحاب تعل...90/02/11
تقریب صاحب ...90/02/10
تنبیه دوم اس...90/02/07
تنبیه استصحا...90/02/06
اشکالات محق...90/02/05
فرمایش محق...90/02/04
بیان محقق نا...90/02/03
بیان محقق نا...90/01/24
استصحاب تعل...90/01/23
استصحاب تعل...90/01/22
تحقیق تأثیر زم...90/01/21
کیفیت آخذ زما...90/01/20
استصحاب در ...90/01/16
استصحاب در ...90/01/15
سخن در است...90/01/14
استصحاب در ز...89/12/25
کیفیت أخذ زما...89/12/24
مقدمه بیان مح...89/12/23
استصحاب در ز...89/12/22
استصحاب در ...89/12/21
استصحاب در ا...89/12/18
تفصیل جواب ا...89/12/17
استصحاب کل...89/12/16
اشکال مرحوم ...89/12/15
تبصره89/12/14
قسم سوم ا...89/12/11
استصحاب ق...89/12/10
89/12/09
پاسخ دوم مح...89/12/08
پاسخ به شبه...89/12/07
شبهه عبائية 89/12/04
فروع 89/12/03
قسم ثاني اس...89/12/01
نتيجه اشکال و...89/11/30
اشکالات در ا...89/11/26
فی الاشکالات...89/11/25
استدراک89/11/24
فی اقسام الا...89/11/20
فی الاستصحا...89/10/29
نکات89/10/28
الاستصحاب ال...89/10/27
فی اجراء الا...89/10/26
فی تحقیق ک...89/10/25
فی الرد علی ا...89/10/22
اشكال بر مرح...89/10/21
فی استصحاب...89/10/20
تنبيه دوم اس...89/10/19
تنبيه دوم اس...89/10/18
فی توضیح الفر...89/10/15
التنبیه الثانی ...89/10/14
فی البدار الی ...89/10/13
الاستصحاب الا...89/10/12
89/10/11
در توضيح كلام ...89/10/08
آيا عزيمت و رخ...89/10/07
اقسام مجعولات 89/10/06
فی الصحة و ا...89/10/05
فی مجعولیة ا...89/10/04
آيا احکام وضع...89/10/01
القسم الثالث ...89/09/09
اقسام الاحکام...89/09/08
الجهة الرابعة89/09/07
فی الاحکام الو...89/09/06
تفصیل الفاضل...89/09/03
الاشکال الثان...89/09/02
تحقیق تفصیل ...89/09/01
اشکال المحق...89/08/30
تحقیق تفصیل ...89/08/29
اشکالات الاعلا...89/08/25
مقدمة الاستاذ...89/08/24
حالات الشک ...89/08/22
التفصیل الرابع ...89/08/19
اشکال الاستاذ...89/08/18
تحقیق الحال ...89/08/17
تبیین المحقق ...89/08/15
در معناي نقض...89/08/12
تبیین المحقق ...89/08/10
الشک فی الم...89/08/09
تفصیل الشیخ ...89/08/08
فی انحاء قیود ...89/08/05
تحقیق الحال ...89/08/04
حال جریان الا...89/08/03
تفصیل الشیخ(...89/08/02
اشكالات محق...89/08/01
بررسي محتم...89/07/28
محصل فرماي...89/07/26
احتمالات در «...89/07/25
فی المناقشة ...89/07/24
الاحتمالات فی...89/07/21
فی مکاتبة عل...89/07/20
فی الروایات الأ...89/07/19
الروایات الأخر...89/07/18
فی تتمة الاس...89/07/17
صحیحة زرارة ا...89/07/14
الاستدلال بفقر...89/07/13
استنتاج کلام ا...89/07/11
الاستدلال بال...89/07/10
الکلام فی صح...89/07/07
فی الاستدلال...89/07/06
فی الاستدلال...89/07/05
الکلام فی صح...89/07/04
الادلة التی ا...89/07/03
الادلة التی ا...89/06/31
ارکان الاستص...89/06/30
الاستصحاب ا...89/06/29
الکلام فی الا...89/06/28