آرشیو سال 94-93 درس مسائل مستحدثه استاد اشرفی
آرشیو سال 94-93 درس مسائل مستحدثه
استاد اشرفی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مضاربه در بانک...93/11/29
مضاربه در بانک...93/11/15
مضاربه در بانک...93/11/08
مضاربه راهکار ...93/11/01
راهکار مضاربه ...93/10/17
راهکار مضاربه ...93/09/17
راهکارهاي خ...93/09/12
بانکداري بدون ربا93/09/05
مالکيت دولت ...93/08/21
بررسي مالکي...93/07/30
انواع ملکيت و ...93/07/23
انواع بانکها و م...93/07/16
انواع خدمات با...93/07/09
تاريخ بانکداري93/07/02
مسائل مستح...93/06/26