آرشیو سال 95-94 درس خارج فقه استاد اشرفی
آرشیو سال 95-94 درس خارج فقه
استاد اشرفی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مسوّغات كذب...95/03/10
حقيقت كذب/ ...95/03/09
توريه/ حرمت ...95/03/08
95/03/01
حقيقت كذب/ ...95/02/29
توريه/ حرمت ...95/02/28
حقيقت كذب/ ...95/02/27
كبيره بودن كذ...95/02/26
كبيره بودن كذ...95/02/22
حرمت كذب /...95/02/21
حرمت كذب /...95/02/20
استماع غيبت...95/02/19
استماع غيبت...95/02/18
استماع غيبت...95/02/13
استماع غيبت...95/02/12
استماع غيبت...95/02/11
استماع غيبت...95/02/08
مستثنيات غي...95/02/07
مستثنيات غي...95/02/06
مستثنيات غي...95/02/05
مستثنيات غي...95/02/04
مستثنيات غي...95/02/01
مستثنيات غي...95/01/31
مستثنيات غي...95/01/30
مستثنيات غي...95/01/29
مستثنيات غي...95/01/28
مستثنيات غي...95/01/25
كفّاره غيبت/ غ...95/01/24
كفّاره غيبت/ ح...95/01/22
كفّاره غيبت/ ح...95/01/21
كفّاره غيبت/ ح...95/01/18
حقيقت غيبت/...95/01/17
حقيقت غيبت/...95/01/16
حقيقت غيبت/...94/12/25
حقيقت غيبت/...94/12/24
حقيقت غيبت/...94/12/19
حقيقت غيبت/...94/12/18
حقيقت غيبت/...94/12/17
حقيقت غيبت/...94/12/16
حقيقت غيبت/...94/12/12
حقيقت غيبت/...94/12/11
حقيقت غيبت/...94/12/10
غيبت صبي/ ح...94/12/09
حرمت غيبت /...94/11/25
حرمت غيبت /...94/11/24
حرمت غيبت/ ...94/11/21
كوتاه كردن س...94/11/20
تراشيدن ريش...94/11/19
94/11/18
94/11/17
تراشيدن ريش...94/11/14
تراشيدن ريش...94/11/13
تراشيدن ريش...94/11/12
تراشيدن ريش...94/11/11
تراشيدن ريش...94/11/10
حرمت نقاشي...94/11/07
حرمت نقاشي...94/11/06
حرمت نقاشي...94/11/05
حرمت نقاشي...94/11/04
حرمت نقاشي...94/11/03
حرمت نقاشي...94/10/30
حرمت نقاشي...94/10/29
حرمت نقاشي...94/10/28
حرمت نقاشي...94/10/27
94/10/26
حرمت نقاشي...94/10/23
حرمت نقاشي...94/10/22
تصوير جن و م...94/10/21
حرمت نقاشي...94/10/20
حرمت نقاشي...94/10/19
حرمت نقاشي...94/10/16
حرمت نقاشي...94/10/15
حرمت نقاشي...94/10/14
حرمت نقاشي...94/10/12
حرمت نقاشي...94/10/09
حرمت نقاشي...94/10/07
حرمت نقاشي...94/10/06
حرمت نقاشي...94/10/05
نقاشي ومج...94/10/02
حرمت نقاشي...94/10/01
حرمت نقاشي...94/09/28
بيع ما لا منفعة...94/09/25
بيع ما لا منفعة...94/09/09
بيع ما لا منفعة...94/09/08
بيع سلاح به ا...94/09/07
بيع سلاح به ا...94/09/04
بيع سلاح به ا...94/09/03
قاعدة اعانة بر ...94/09/02
قاعدة اعانة بر ...94/09/01
قاعدة اعانة بر ...94/08/30
قاعدة اعانة بر ...94/08/27
قاعدة اعانة بر ...94/08/26
قاعدة اعانة بر ...94/08/25
قاعدة اعانة بر ...94/08/24
قاعدة اعانة بر ...94/08/19
قاعدة اعانة بر ...94/08/18
قاعدة اعانة بر ...94/08/16
قاعدة اعانة بر ...94/08/13
قاعدة اعانة بر ...94/08/12
خريد و فروش ...94/08/11
خريد و فروش ...94/08/10
خريد و فروش ...94/08/09
بيع شيء مباح...94/07/20
بيع شيء مباح...94/07/19
بيع شيء مباح...94/07/18
بيع شيء مباح...94/07/15
بيع دراهم مغ...94/07/14
بيع دراهم مغ...94/07/13
بيع آلات قمار/ ...94/07/12
بيع هياكل عبا...94/07/11
بيع هياكل عبا...94/07/08
بيع هياكل عبا...94/07/07
بيع اعيان نج...94/07/06
تغرير غير بر حرام94/07/05
تغرير غير بر حرام94/07/01
بيع روغن نج...94/06/31
بيع روغن نج...94/06/29
بيع عبد كافر/ ...94/06/28
حرمت تكليفي...94/06/25
انواع حرمت در...94/06/24
معاني حرمت ...94/06/22
انواع حرمت در...94/06/21