آرشیو سال 94-93 درس خارج فقه استاد اشرفی
آرشیو سال 94-93 درس خارج فقه
استاد اشرفی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
غنا/ مستثنيا...94/03/12
غنا/ مستثنيا...94/03/11
غنا/ مستثنيا...94/03/10
غنا/مستثنيات...94/03/09
غنا/ آلات لهو94/03/06
غنا/آلات موس...94/03/05
غنا94/03/04
غنا94/03/03
غنا94/03/02
غنا94/02/30
غنا94/02/29
غنا94/02/28
بيع ميته94/02/27
بيع ميته94/02/22
بيع ميته94/02/21
انتفاع و بيع ميته94/02/20
انتفاع و بيع ميته94/02/19
انتفاع و بيع ميته94/02/16
بيع ميته94/02/15
بيع مني/ بيع ...94/02/14
بيع مني94/02/13
بيع ارواث طاهر...94/02/09
راه جمع بين ر...94/02/08
راه جمع بين ر...94/02/07
بيع شحوم/ راه...94/02/06
بيع لحوم و ش...94/02/05
بيع بول حيوانا...94/02/01
بول ابل جلاله/...94/01/30
ادله حرمت ابوا...94/01/29
معناي حرمت ...94/01/26
معناي حرمت بيع94/01/25
ابوال حرام گو...94/01/24
انواع مکاسب/...94/01/23
بررسي روايت ...94/01/22
بررسي و تحل...94/01/19
بررسي و تحل...94/01/18
روايات آغاز مکا...94/01/17
مقدمه مکاس...94/01/16
مصرف انفال93/12/25
انفال در عصر غ...93/12/24
موارد انفال93/12/23
موارد انفال93/12/19
موارد ديگر انفال93/12/18
دومين مورد ان...93/12/17
دومين مورد ان...93/12/11
مفهوم انفال/ ز...93/12/10
انفال93/12/09
تکمله تحليل93/12/05
نظر استاد در ...93/12/04
جمع بندي اس...93/12/03
جمع بندي روا...93/12/02
راه جمع روايات...93/11/28
راه جمع روايات...93/11/27
تحليل خمس/ ...93/11/26
نقد و بررسي ...93/11/25
بررسي روايات...93/11/21
استدراک احت...93/11/20
انتقال خمس/ ...93/11/14
پرداخت خمس...93/11/13
نقل خمس و ا...93/11/12
نقل خمس و ا...93/11/11
نقل خمس93/11/07
عزل خمس تو...93/11/06
حکومت اسلام...93/11/05
ولايت فقيه و ...93/11/04
ولايت فقيه و ...93/10/30
حکومت در ع...93/10/29
اختصاص خم...93/10/28
اختصاص خم...93/10/27
لزوم اذن مجته...93/10/23
نظر صاحب جوا...93/10/22
سهم امام در ...93/10/21
سهم امام در ...93/10/20
خمس به واج...93/10/16
احتيال93/10/15
اثبات سيادت/ ...93/10/14
اثبات سيادت93/10/13
سادات مادري/...93/10/09
اختصاص خم...93/10/08
مقصود از بني ...93/10/07
وجوب بسط 93/09/18
مستضعف ش...93/09/16
اشتراط عدالت...93/09/15
شرط فقر در ...93/09/11
شرط ايمان س...93/09/10
سهم خدا/ ذي...93/09/09
سهم خدا/ ذي...93/09/08
روايت حماد بن...93/09/04
استدراکات بح...93/09/03
نکات پاياني بح...93/09/02
ادله تعلق خم...93/09/01
تعلق خمس به...93/08/27
روايات داله بر ...93/08/26
ادله تعلق خم...93/08/25
اقوال در مصار...93/08/24
دو قول در مصر...93/08/20
تعلق خمس به...93/07/29
خمس غوص ...93/07/28
خمس غوص ...93/07/27
خريد کنيز يا ل...93/07/26
مصالحه خمس...93/07/22
خمس سود ما...93/07/20
انواع تعلق خم...93/07/19
کيفيت تعلق خ...93/07/15
فروش تمام يا ...93/07/14
احکام تصرف د...93/07/12
جواز تصرف و ...93/07/08
جواز پرداخت ...93/07/07
پرداخت خمس...93/07/06
کيفيت تعلق خ...93/07/05
تعلق خمس به...93/07/01
جبران خسارت...93/06/31
تلف بعض اموا...93/06/30
جواز تاخير ادا...93/06/29
جواز تاخير ادا...93/06/25
جواز تاخير ادا...93/06/24
استثناي دين ا...93/06/23
استثناي دين ا...93/06/22
سخني در باب...93/06/19