آرشیو سال 93-92 درس خارج فقه استاد اشرفی
آرشیو سال 93-92 درس خارج فقه
استاد اشرفی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مئونه بودن دين93/03/13
رفع مئونه93/03/12
مئونه و عنصر ز...93/03/10
مئونه بودن حج...93/03/07
مرگ در اثناي ...93/03/05
خمس خانه93/03/03
زيادي ذخيره/ ز...93/02/31
مصاديق مئونه/...93/02/30
مفهوم مئونه/ ...93/02/29
خمس خانه/ ر...93/02/28
استثناي ابزار ...93/02/27
استثناي مئونه...93/02/24
استثناي مئونه...93/02/22
مبدء سال خم...93/02/21
مبدء سال خم...93/02/20
استثناي ابزار ...93/02/17
خمس سرمايه93/02/16
خمس در معام...93/02/15
خمس در بيع ...93/02/14
خمس در صور...93/02/10
خمس مشاغ...93/02/09
شيوه محاسبه...93/02/08
شيوه محاسبه...93/02/07
خمس نمو درخ...93/02/06
بالا رفتن قيم...93/02/03
بالا رفتن قيم...93/02/02
صور بالا رفتن ...93/02/01
خمس زياده ق...93/01/30
خريد مال غير ...93/01/27
خمس مال بعد...93/01/26
خمس اجاره چ...93/01/25
خمس در عو...93/01/24
خمس در وص...93/01/23
مدار زماني ا...93/01/20
خمس ارباح م...93/01/19
خمس ارباح م...93/01/18
خمس ارباح م...93/01/17
خمس کافر ذم...92/12/21
خمس کافر ذم...92/12/20
خمس کافر ذم...92/12/19
خمس کافر ذم...92/12/18
قلع غرس و بنا...92/12/17
خمس کافر ذم...92/12/14
خمس کافر ذم...92/12/13
معناي رد مظا...92/12/12
اختلاط بعد از ...92/12/11
خلط مجهول ال...92/12/10
تبين مالک بعد ...92/12/07
تبين مالک بعد ...92/12/06
اختيار اخراج خ...92/12/05
مال غير در ذمه92/12/04
مثلي بودن ما...92/12/03
حق غير در ذم...92/11/30
ترديد بين مالکا...92/11/29
علم به مقدار ...92/11/28
علم به مالک و...92/11/27
علم به مالک و...92/11/26
علم به مالک و...92/11/21
جريان قاعده ...92/11/20
علم به مالک و...92/11/19
لزوم اذن در ت...92/11/16
فرع دوم مال م...92/11/15
فرع دوم مال م...92/11/14
مقدار مال مخ...92/11/13
اطلاق صدقه ...92/11/12
بررسي روايات...92/11/09
بررسي روايات...92/11/07
روايات خمس ...92/11/06
خمس مال حلا...92/11/05
مال غرق شده...92/11/02
غواصي در رود...92/11/01
خمس غوص و...92/10/30
غوص يا بحر؟ن...92/10/25
خمس غوص يا...92/10/24
نصاب کنز/ اش...92/10/23
پيدا کردن گنج ...92/10/22
گنج هاي متعدد92/10/21
گنج در زمين م...92/10/18
کنز در زمين م...92/10/17
کنز در زمين م...92/10/16
گنج در زمين خ...92/09/27
عقلائي بودن ا...92/09/26
گنج در زمين خ...92/09/25
92/09/24
سکه هاي دارا...92/09/23
گنج در زمينها...92/09/20
کنز در اراضي ...92/09/18
نوع زمين گنج ...92/09/17
خمس کنز و ...92/09/16
خمس گنج92/09/13
شک در بلوغ ن...92/09/12
تجارت و سود ...92/09/11
تغيير هيئت مع...92/09/10
استخراج معد...92/09/09
مالک معدن92/09/06
اخراج معدن تو...92/09/05
شبهه موضوع...92/09/04
معدن رها شد...92/09/03
مواد معدني ره...92/09/02
خمس معدن ر...92/08/29
تعدد مکان و ج...92/08/06
خمس معادن ...92/08/05
اعراض در اخرا...92/08/04
استخراج معد...92/08/01
کسر هزينه ها...92/07/30
استثناي مئونه...92/07/29
نصاب معدن92/07/28
اشتراط نصاب ...92/07/27
اخراج خمس م...92/07/23
خمس معدن و...92/07/22
خمس معادن92/07/20
آيا «آن» في ن...92/07/17
بيان وجود «آن...92/07/16
غصبي نبودن ...92/07/15
ادامه بحث اين...92/07/13
غصبي نبودن ...92/07/10
حکم مال بغاة92/07/09
مال ناصبي، غ...92/07/08
حکم مال ناصبي92/07/07
بحث در آيات خ...92/07/06
جهاد ابتدائي د...92/07/03
اقوال در مورد ...92/07/02
حکم غنائم در ...92/07/01
اشتراط اذن اما...92/06/31
غنائم در جنگ ...92/06/30
استثناي سوم...92/06/27
مسثنيات غنيمت92/06/25
موافقان و مخا...92/06/24
تعداد موارد خم...92/06/23
ادله ملکيت مع...92/06/20
خمس متعلق ...92/06/19
ادامه جهات بح...92/06/18
آيات داله بر خ...92/06/17
کتاب الخمس ...92/06/16