آرشیو سال 92-91 درس خارج فقه استاد اشرفی
آرشیو سال 92-91 درس خارج فقه
استاد اشرفی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
تلقيح مني مرد...92/03/13
تلقيح مني و ...92/03/12
تلقيح خارجي ...92/03/11
الحاق فرزند به...92/03/08
نظريه آيت الله ...92/03/07
ترکيب و بارور...92/03/06
دلالت روايات و...92/03/05
ادله منع تلقيح...92/03/04
دلائل روايي م...92/03/01
ادله منع تلقيح...92/02/31
ادله قرآني منع...92/02/30
دلالت آيه حفظ...92/02/29
تلقيح مصنوع...92/02/28
استدراکي از ...92/02/23
حکم تلقيح ص...92/02/22
الزام زوج به زو...92/02/21
اجبار زوجه به ...92/02/18
باروري زوجه از...92/02/17
باروري زوجه از...92/02/16
باروري زوجه بو...92/02/15
منع زوج از تلق...92/02/10
تلقيح مصنوع...92/02/09
اصل اولي در ...92/02/08
تلقيح مصنوع...92/02/07
داخل کردن من...92/02/04
مسائل مستح...92/02/03
دفع کمتر از ي...92/02/02
اشتراط عدالت...92/02/01
اختصاص فطره...92/01/31
مصرف زکات ف...92/01/28
عزل زکات فطر...92/01/27
استدراک بحثه...92/01/21
عدم جواز فطر...92/01/20
مباحثي چند ...92/01/19
ياد آوري مباح...92/01/18
اقوال پيرامون ز...91/12/28
نظر مختار در م...91/12/27
زمان وجوب فطره91/12/26
زمان تعلق وجو...91/12/23
مقدار صاع/زما...91/12/22
مدار بر قيمت ...91/12/21
نصف صاع گند...91/12/20
جنس به جاي ...91/12/16
سالم بودن ج...91/12/15
معناي قوت غا...91/12/14
آرد به جاي گن...91/12/13
بررسي روايات...91/12/12
بررسي روايات...91/12/09
جنس زکات ف...91/12/08
زکات مطلقه ر...91/12/07
مهمان يا عيال ...91/12/06
عيال دو معيله/...91/12/05
زکات فطره مم...91/12/02
جواز توکيل در ...91/12/01
فطره بر هاشم...91/11/30
دوران وجوب ف...91/11/29
صورت عصيان ...91/11/28
مدار وجوب فط...91/11/25
زکات فطره ضيف91/11/24
افراد واجب ال...91/11/23
زمان اجتماع ...91/11/18
اعتبار جمع ش...91/11/17
کراهت تملک ز...91/11/16
صورت تشيع بع...91/11/14
عدم اعتبار مال...91/11/11
تبيين موارد اح...91/11/09
شرط غنا در ز...91/11/08
شرط چهارم ز...91/11/07
زکات فطره عبد91/11/04
عدم الاغما ش...91/11/03
زکات فطره عيا...91/11/02
زکات فطره و ...91/10/30
مسائل پاياني ...91/10/27
اعطاي زکات ...91/10/11
روايات داله بر ...91/10/10
ادامه فروع م...91/10/09
زکات کافر/زکا...91/10/06
تقسيم مال م...91/10/05
تقسيم مال م...91/10/04
وکالت در توزيع...91/10/03
ادامه فضولي د...91/10/02
جعل در وکالت...91/09/29
نذر الفعل/جواز...91/09/28
سر لزوم حج ا...91/09/27
خريد و وقف قر...91/09/26
اشتراط تمکن ا...91/09/25
عدم جواز حيله...91/09/22
راهکارهاي ا...91/09/21
زکات در مزارع...91/09/19
توکيل غير در ا...91/09/18
طلب پرداخت ز...91/09/14
دادن زکات بعد ...91/09/13
علم اجمالي ...91/09/12
اشکالات سخ...91/08/22
نکات اصولي د...91/08/21
علم به اشتغا...91/08/20
ادامه بحث تعل...91/08/16
شک در اخراج ...91/08/15
علم به تعلق ز...91/08/14
مساله چهارم:...91/08/09
صور فروش ما...91/08/08
شک در تعلق ز...91/08/07
شک در اخراج ...91/08/06
شک در اخراج ...91/08/03
اختلاف بين ول...91/08/01
استخراج زکات...91/07/30
اخراج زکات از ...91/07/29
نيت زکات در م...91/07/26
امکان قصد قر...91/07/24
قصد قربت زکا...91/07/19
نيت قصد قربت...91/07/18
عدم اشتراط ...91/07/17
ادله جواز توک...91/07/16
توکيل در اداي ...91/07/15
نيت مطلق زکا...91/07/12
نيت مطلق زکا...91/07/11
اعتبار نيت صن...91/07/10
ادامه سخن در...91/07/09
لزوم قصد تعي...91/07/08
ادله عبادي بود...91/07/05
ادله عبادي بود...91/07/04
ادله عبادي بود...91/07/03
امانت سپردن ...91/07/02
احتساب زکات...91/07/01
احتساب زکات...91/06/29
تعجيل زکات و ...91/06/28
عدم جواز دفع ...91/06/27
تاخير عرفي، م...91/06/26
حکم تاخيردفع ...91/06/25
طوائف پنجگانه...91/06/21
اقوال فقهاي ...91/06/20
لزوم فوريت يا ...91/06/19